Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Lisa Maria Rutten – Lessen met Lisa
Studio Maria-Lies 

Artikel 1 Algemeen

1.1 Maria-Lies is ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61856479 en is gevestigd te Amsterdam.
1.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maria-Lies zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.
1.3 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de levering- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Maria-Lies behoudt zich het recht voor haar levering- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.4 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van kracht blijven.

Artikel 2 Levering en retouren

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
2.2 Levering zal plaatsvinden binnen 1 tot 2 weken voor gewone producten. Digitale producten zullen meteen na betalen worden verzonden, uitgezonder van maatwerk.  Custom made illustraties binnen 3-5 weken. Tenzij op de website anders is aangegeven.
2.3 Alle op de website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
2.4. Eventuele reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien werkdagen nadat Maria-Lies het in artikel 2.6 genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de klant teruggestort.
2.5. Nadat de klant het door hem/haar bestelde artikel heeft ontvangen, heeft de klant de bevoegdheid om binnen veertien (14) dagen na de ontvangst van dit artikel, de onderliggende overeenkomst met Maria-Lies te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven. Custom made werk uitgesloten, deze kunnen niet worden geretourneerd, evenals digitale & online producten, dit is een directe levering, die niet op een materiele dragger is geleverd, hierbij doet de consument dus afstand van bedenktijd en zijn recht van ontbinding.
2.6. Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant het artikel in de juiste en ongeschonden verpakking, na overleg met Maria-Lies, terug te sturen naar een door Maria-Lies vastgesteld adres. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
2.7. Indien de klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst met Maria-Lies ingevolge artikel 2.5 van deze algemene voorwaarden heeft herroepen, zal Maria-Lies deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Maria-Lies het door de klant geretourneerde artikel heeft ontvangen, aan de klant terugbetalen. In dit geval zal Maria-Lies de verzendkosten in mindering brengen op het te crediteren bedrag.
2.8. Maria-Lies behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Maria-Lies of de leverancier van het artikel) is beschadigd.
2.9. Indien een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Maria-Lies schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Maria-Lies de klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Maria-Lies heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.
 

Artikel 3 Betalen en verzenden

3.1. Alle prijzen op de website genoemd zijn in euro’s en inclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting (BTW).
3.2 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.3 Alle prijzen op de website zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.4 Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via iDeal, PayPal, Creditcard of bankoverschrijving.
3.5 Voor verzending binnen Nederland brengt Maria-Lies €7,50 verzendkosten in rekening. 
3.6 Voor bestellingen die als zogenoemde briefpost kunnen worden verstuurd worden aangepaste verzendkosten berekend.
3.7 Na ontvangst van de betaling wordt een bestelling binnen 5 werkdagen verzonden. Uitzondering hierbij is een eventuele vakantie, dit zal op de website worden vermeld & de custom made illustraties, deze levertijd is tussen de 3-5 weken.
3.8 Alle bestellingen worden verzonden via PostNL of DHL, bij pakketpost ontvangt men een track & trace code.
3.9 Indien koper zich niet in het land van verzending bevindt, is koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

Artikel 4 Privacy

4.1 Indien u een bestelling plaatst bij Maria-Lies, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Maria-Lies. Maria-Lies houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
4.2 Maria-Lies respecteert de privacy van de gebruikers van de website en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
4.3 Maria-Lies maakt gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.
4.4. Door de klant ingevoerde persoonlijke gegevens zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant. Deze gegevens zullen niet worden verstrekt aan derden.
4.5. Tenzij de klant heeft aangegeven dat de klant hier geen prijs op stelt, zullen de gegevens van de klant worden opgenomen in een centraal bestand van Maria-Lies. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de klant volledig up-to-date te houden wat betreft de zaken en diensten van Maria-Lies. De verwerking van de gegevens van de klant zal geschieden in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
4.6. De klant kan desgewenst inzage verkrijgen in de gegevens die door Maria-Lies over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van Maria-Lies. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen, indien deze gegevens niet correct zijn.

Artikel 5 Garanties

5.1 Maria-Lies staat ervoor in dat de geleverde artikelen aan de overeenkomst beantwoorden en voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde artikel.
5.2 De garantietermijn van Maria-Lies komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. Deze garantie geldt niet in geval het gebrek is te wijten aan 1. nagelaten verzorging, of 2. opzettelijke beschadiging, of 3. onoplettendheid.
 

Artikel 6 Offertes

6.1. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders in de offerte is vermeld.
6.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door klant, behoudt Maria-Lies zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
6.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Maria-Lies slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 7 Overeenkomst

7.1. Een overeenkomst tussen Maria-Lies en een klant komt tot stand nadat een bestelling of opdracht door Maria-Lies op haalbaarheid is beoordeeld.
7.2 Maria-Lies behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 8 Afbeeldingen en specificaties

8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc. en (technische) specificaties; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren etc. op de website van Maria-Lies gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9 Overmacht

9.1. Maria-Lies is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
9.2. Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Maria-Lies, alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
9.3. Maria-Lies behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Maria-Lies gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Artikel 10 Communicatie

10.1 Maria-Lies is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en Maria-Lies, dan wel tussen Maria-Lies en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de klant en Maria-Lies.

Artikel 11 Klachten

11.1. Alle klachten in verband met de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het artikel of iedere andere klacht, zullen door Maria-Lies serieus in behandeling worden genomen.
11.2. De klant dient een klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Maria-Lies (brief of e-mail).
11.3. Maria-Lies zal binnen zeven werkdagen de klacht proberen op te lossen. Maria-Lies zal de klant hierover schriftelijk (via brief of e-mail) berichten.

Artikel 12 Intellectuele en industriële eigendomsrechten

12.1. De klant dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die rusten op de door Maria-Lies geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
12.2. Maria-Lies garandeert niet dat de aan de klant geleverde zaken geen inbreuk maken op enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van enige aanspraak van derden gebaseerd op de stelling dat met een door Maria-Lies geleverde zaak inbreuk wordt gemaakt op enig recht van een derden.

Artikel 13 Diversen

13.1 Indien de klant aan Maria-Lies opgave doet van een adres is Maria-Lies gerechtigd alle bestellingen te verzenden aan het desbetreffende adres, totdat de klant Maria-Lies een nieuw adres heeft doorgegeven.
13.2. Maria-Lies is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.

Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillenregeling

14.1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Maria-Lies is het Nederlands recht van toepassing.
14.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Maria-Lies en klant, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.